Privacyverklaring Myrthe de Jongh


Bedankt voor jouw vertrouwen in Myrthe de Jongh. Jouw vertrouwen is de sleutel tot mijn waarde naar jou toe, dus ik neem dit niet als vanzelfsprekend en neem jouw privacy uiterst serieus. De onderwerpen van de coaching kan gevoelig zijn en daarom draag ik de zorg om alleen de informatie te verzamelen die ik nodig heb om mijn werk te kunnen doen. Ik zal deze informatie nooit zomaar delen met wie dan ook.

Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens. In mijn privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten je hebt. Mocht je vragen hebben of jouw rechten willen uitoefenen dan kun je contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Je kunt mij mailen op e-mailadres: info@myrthedejongh.com

Voor wie geldt deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer je mijn website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor jouw zorgaanbieder waarneem.

Jouw persoonsgegevens
De gegevens die zullen worden gevraagd zijn alleen de nodige basis gegevens, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien je sessies bij mij volgt, worden deze gegevens vastgelegd in jouw dossier.

Toestemming
Jouw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt jouw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien je niet akkoord gaat, of jouw toestemming intrekt, kan ik je niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik jou hierover informeren.

Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om
Met de gegevens die ik van jou ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geef ik geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Hoe gebruik ik de van jou ontvangen gegevens?
Ik geef de van jou ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door jou aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor jou te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover jij toestemming hebt gegeven of zij rechtstreeks bij het traject betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door jou gevraagde zorg te verlenen. Concreet kan ik jouw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties.

Aanvang van de zorg
Voor aanvang van de zorg zal ik je vragen naar eventuele trajecten die je elders hebt gevolgd.

Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om je te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien je een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

Betaling
Ik gebruik jouw gegevens om jou een factuur te sturen voor de sessie. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de sessie. Deze facturen bewaar ik voor mijn debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens (of ik vermoed dat dit zo is) en dit voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op jouw rechten en vrijheden, dan breng ik jou zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat jouw privacy beschermd is.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar na afronding van de zorgverlening te bewaren. Als deze termijn is verstreken zullen jouw gegevens worden vernietigd. Onder bepaalde omstandigheden bewaar ik jouw gegevens langer: indien dit nodig is voor de goede hulpverlening, indien dit in het belang is van een ander of indien er een wettelijke plicht geldt hiertoe.

Wat zijn jouw rechten?
Als cliënt bepaal je welke gegevens ik wel of niet van jou ontvang. De rechten waar je daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik hieronder samen. Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, vraag ik je schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan het reglement vindt je mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op jouw verzoek.

Recht op inzage en afschrift
Je hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. Je kunt op afspraak jouw dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag je mij altijd om een afschrift van jouw persoonsgegevens vragen. Ik verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos.

Recht op correctie
Indien je meent dat ik bepaalde gegevens over jou onjuist in mijn administratie heb verwerkt dan kun je om correctie vragen. Je kunt eveneens jouw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat je wijzigingen in jouw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Recht op verwijdering
Indien je niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kun je mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.

Recht op beperking
Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van jou ontvangen gegevens gebruik. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, je wilt bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeef, dan kunt je mij dit laten weten. Aan dit verzoek zal ik voldoen.

Brongegevens
Indien ik van derden persoonlijke informatie van jou ontvang dan informeer ik je over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.

Overige rechten
Je hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van jouw gegevens in elektronische vorm.

Elektronische communicatie
Website
Als je het contactformulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt dan worden de door jou gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt

Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik jou op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat jij je aanmeld voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van jouw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wijziging van deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent je van deze wijzigingen op de hoogte.

Heb je vragen of klachten?
Heeft je vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal mijn best doen jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens ben omgegaan dan spreek ik de wens uit dat je hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof je dat deze klacht mijn aandacht krijgt.

Mocht u van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.