Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee van band houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Myrthe de Jongh richt zich op coaching in persoonlijke ontwikkeling vanuit een holistische benadering. Myrthe de Jongh is door Myrthe de Jongh bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 76060292.

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze Myrthe de Jongh, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Myrthe de Jongh. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten, mondeling en schriftelijk.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes
Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd. Alle offertes vervallen 30 dagen na offertedatum.
Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden door overboeking naar NL76KNAB0619306386. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging via mobiel 0644504842 of e-mail info@myrthedejongh.com  door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden.

Artikel 7.1 | Annuleringsvoorwaarden bij deelname aan coachsessies, ceremonies & retreats
1) Bij annulering zal eerst gekeken worden of er een mogelijkheid is de inschrijving te verplaatsen
naar een andere datum.
2) Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de sessie / ceremonie door de deelnemer zal 25%
van het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen
boven de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
4) Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de ceremonie door de deelnemer zal 50% van
het factuurbedrag als onkostenvergoeding worden aangemerkt. Inmiddels betaalde bedragen boven
de onkostenvergoeding zullen worden gerestitueerd.
5) Bij annulering door de deelnemer op de 2 dagen voorafgaand aan de ceremonie / de individuele
sessie, op de dag zelf of wanneer de deelnemer niet verschijnt, is het volledige bedrag verschuldigd
en wordt geen restitutie verleend. Ook kan geen omzetting naar een andere datum meer plaats
vinden. Uitzondering zijn ernstige omstandigheden, zulks ter beoordeling van Myrthe de Jongh.
Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Artikel 7.2 | Annulering door opdrachtnemer
Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit moet worden geannuleerd door opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit annulering. U kunt in dat geval naar keuze in overleg een nieuwe datum inplannen of annuleren en afzien van betaling. Als er geen nieuwe datum wordt ingepland zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.
Indien een afspraak tussen opdracht gever en opdracht nemer tot stand komt en op de afspraak zelf blijkt dat het verzorgen van sessie niet verantwoord blijkt – ter beoordeling aan opdrachtnemer, is de opdracht nemer in geen enkel geval verplicht om reeds betaalde bedragen te restitueren.

Artikel 8 | Geheimhouding
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching of trainingen.
In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 9 | Gegevensbescherming
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Myrthe de Jongh vertrouwelijk behandeld. Myrthe de Jongh houdt zich aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie ook privacyverklaring.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten bij Myrthe de Jongh geschiedt op eigen initiatief en zijn voor eigen risico.
Opdrachtnemer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de opdrachtgever verstrekt zijn.
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 | Klachtenprocedure
Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.